Selectie zaken

Potentiële zaken voor het PILP worden verzameld door de PILP medewerkers. Naast hun eigen signaleringen, worden potentiële zaken hen doorgaans aangedragen door journalisten of deskundigen die vanuit hun werk bepaalde misstanden signaleren. Vaak zullen dit leden van het NJCM en collega’s van andere organisaties en instanties zijn. Ook bezorgde, boze of gedupeerde burgers kunnen een zaak voorleggen aan het PILP.

De selectie

Het PILP maakt een eerste selectie door te bekijken of de aangedragen kwestie werkelijk één of meerdere mensenrechten betreft en of het algemeen belang ermee wordt gediend. In overleg met het dagelijks bestuur van het PILP en de directeur van het NJCM wordt besloten of een kwestie verder wordt uitgezocht. Wanneer hiertoe wordt besloten is het dossier geopend en gaat het PILP verdiepend onderzoek doen. Hiervoor worden betrokken personen en instanties, relevante deskundigen uit (de werkgroepen van) het NJCM en het bredere netwerk geconsulteerd. Zo nodig wordt een brainstormsessie gehouden.

Op basis hiervan wordt een strategie uitgezet. Hiermee is het onderzoek (voorlopig) afgerond en wordt het dossier voorgelegd aan de voltallige Adviesraad. Na een kritische beschouwing van het dossier door de Adviesraad wordt besloten of er een zaak van wordt gemaakt. Wanneer dat zo is dan wordt dit een ‘geselecteerde zaak’. Ook nadat een zaak geselecteerd is, blijft de Adviesraad geïnformeerd over de ontwikkelingen en wordt, waar nodig, gevraagd om begeleiding.

Geselecteerde zaken

Hoewel de onderwerpen van de geselecteerde zaken uiteen kunnen lopen, betreffen zij altijd belangrijke mensenrechtelijke kwesties waarin het algemeen belang in het geding is. Zij hebben de potentie om structurele maatschappelijke en/of juridische veranderingen te bewerkstelligen in wetgeving, beleid en praktijk. Geselecteerde zaken kunnen ook een kwetsbare groep of individuen toegang tot het recht verschaffen. Een duurzame oplossing is daarbij altijd het streven.

Meer dan een rechtszaak

Het PILP heeft grote ambities: mensenrechten beschermen, maatschappelijke veranderingen stimuleren en duurzame oplossingen afdwingen. Strategisch procederen is dan ook meer dan ‘een rechtszaak voeren’. Om bewustwording teweeg te brengen, burgers te mobiliseren om in actie te komen en politici voor een zaak te winnen, is een veelzijdige aanpak vereist.

Het onderzoek van een potentiële zaak is daarom niet compleet zonder een politieke analyse en een mediacampagne. De aandacht rond een dossier of zaak, het publieke debat dat het teweegbrengt, kan dan ook voldoende zijn om beleidsmakers en andere verantwoordelijken aan te zetten tot verandering van wetgeving, beleid of praktijk. Het doel van het PILP is dus niet simpelweg het voeren van rechtszaken, maar de bescherming van de mensenrechten in Nederland.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+