Etnisch profileren

Etnisch profileren, tijd voor oplossingen!

Bij etnisch profileren controleert de politie mensen (mede) op grond van hun etniciteit zonder dat dit objectief gerechtvaardigd is. Etnisch profileren leidt tot een ontoelaatbare vorm van discriminatie en is daarmee in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. Bovendien schaadt etnisch profileren ook het vertrouwen in de politie en is het niet effectief voor het bestrijden van criminaliteit.

Amnesty International Nederland heeft in een eerder rapport de problemen rond etnisch profileren bij proactief politiecontroles in beeld gebracht. Met dit rapport heeft de organisatie pijnpunten gesignaleerd waarvoor oplossingen moeten worden gevonden. De gevolgen van etnisch profileren worden vaker ervaren door jonge mannen van verschillenden etnische minderheidsgroepen, zoals is aangetoond met het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Dit leidt tot een negatieve beeldvorming over etnische minderheden en tast de legitimiteit van de Nederlandse politie aan. Enerzijds weten veel burgers niet goed wat hun rechten en plichten zijn, terwijl de politie hele ruime bevoegdheden heeft om hen te controleren op straat, ook wanneer ze niet verdacht zijn. Anderzijds, vormt deze ruime bevoegdheid ook voor de politie een probleem. Want wanneer is er nu sprake van discriminatie? Hoe kan de politie mensen staande houden, controleren en fouilleren en daarbij de bescherming van ieders mensenrechten garanderen?

Wat doet het PILP?

Het PILP wil het probleem van etnisch profileren door de politie in Nederland inzichtelijk maken én oplossingen aandragen. Voornaamste doel van dit dossier is om door het voeren van juridische procedures meer duidelijkheid af te dwingen over de reikwijdte van de politiële en justitiële bevoegdheden omtrent identiteits- en verkeerscontroles en het preventief fouilleren.

Samen met Amnesty International Nederland en Controle Alt Delete, medestanders van het PILP, worden de mogelijkheden onderzocht om de problematiek rond etnisch profileren op te lossen.

PILP dient namens Mpanzu Bamenga klacht in over etnisch profileren door KMar

Op 11 juni 2018 heeft het PILP namens Mpanzu Bamenga een klacht ingediend over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee (KMar), om etnisch profileren door de KMar aan de kaak te stellen en te proberen te stoppen. Een klachtprocedure kan meer bewustwording bij de KMar met zich meebrengen en is belangrijk voor de statistieken met betrekking tot etnisch profileren

Hierin werken het PILP en de heer Bamenga samen met Amnesty International Nederland, Controle Alt Delete, anti-discriminatiebureau RADAR en DeGoedeZaak.

 

 

Foto ‘A Protester with London’s “Black Lives Matter” March in Oxford Street – 8 July 2016‘ door Alisdare Hickson, CC BY-NC 2.0

Updates

Op 11 juni 2018 heeft het PILP namens heer Mpanzu Bamenga een klacht ingediend over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee.

In september 2016 heeft het PILP een kort onderzoek verricht naar een aantal juridische vragen omtrent het filmen van controles door de Koninklijke Marechaussee bij Schiphol.

Eind augustus 2015 heeft het PILP onderzoek verricht naar regelgeving omtrent het filmen en fotograferen van politieagenten in Nederland.

Begin mei 2015 heeft het PILP het onderzoek van de student aan de Universiteit Utrecht ontvangen over etnisch profileren in Nederland, Engeland en Wales in het kader van Europese en internationale standaarden. Klik hier voor het nieuwsbericht. Het onderzoek is hier te raadplegen: S. Vromen, Ethnic profiling in the Netherlands and Engeland and Wales: Compliance with international and European standards (2015).

Op 20 juni 2014 vond een brainstormsessie plaats over etnisch profileren. Daarin is gekeken naar de problemen die er spelen en hoe deze aan de kaak gesteld kunnen worden.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+